W dniu 14.03.2015.r o godzinie 17.00 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rykoszynie odbyło się walne zebranie sprawozdawcze. Otwarcia zebrania dokonał prezes Stanisław Górski, którego wybrano na przewodniczącego zebrania. Protokolantem został Tomasz Górski. Wybrano również komisje: mandatową, uchwał i wniosków.

Prezes powitał przybyłych na zebranie druhny i druhów oraz zaproszonych gości, a przybyli do nas:
Marek Gos Poseł na Sejm RP
Stanisław Woś z-ca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego
Robert Sabat z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach
Zbigniew Piątek Wójt Gminy Piekoszów
Zdzisław Grosicki Przewodniczący Rady Gminy w Piekoszowie
Mateusz Karliński Radny Powiatu Kieleckiego
Dariusz Śliwa Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Piekoszowie
Marek Sorbian Komendant Gminny OSP w Piekoszowie
Waldemar Kotwica Sołtys wsi Rykoszyn

Sprawozdanie z działalności OSP przedstawił prezes Stanisław Górski, sprawozdanie i projekt planu finansowego przedstawił Tomasz Górski, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OSP przedstawił Rafał Garbat.
Inne sprawy referowali: Jerzy Gabat, Krzysztof Lotko, Sławomir Majcherczyk.

Jednostka nasza liczy ogółem 76 strażaków, z czego 34 mężczyzn i 13 kobiet, 7 honorowych i dwie drużyny młodzieżowe:12 dziewcząt i 10 chłopców.

Członkowie OSP wyróżnieni w okresie sprawozdawczym:
Jerzy Garbat, Michał Górski, Sylwester Radomski, Tomasz Górski, Stanisław Nowak, Rafał Garbat, Andrzej Nowak, Wiesław Piotrowski, Grzegorz Walczak ,Renata Garbat, Elżbieta Giemza, Elżbieta Nowak, Jolanta Piotrowska, Monika Nowak, Karolina Grzywa,Patrycja Staszewska, Anita Lis, Ewelina Garbat.

OSP w roku 2014 uczestniczyła 80 razy w akcjach ratowniczych, w tym:
w gaszeniu pożarów 51 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń – 29 razy, alarmy fałszywe 1 raz.
Liczba wyjazdów poza teren gminy 3, miejscowość Miedzianka, Charężów w gminie Chęciny, oraz Gnieździska gm.Łopuszno.

W akcjach ratowniczych uczestniczyli następujący druhowie:
Garbat Jerzy-48, Radomski Sylwester -46, Górski Michał -31, Nowak Stanisław-30, Jakubowski Jakub-28, Kropisz Andrzej-27 ,Walczak Grzegorz -26, Walas Hubert-26, Chojnecki Jakub -26, Garbat Rafał-24, Majcherczyk Sławomir-23, Nowak Andrzej-23, Garbat Renata-21, Piątek Paweł-17 Skwarek Marcin-14, Jakubowski Wiesław-14 ,Górski Stanisław-13, Górski Tomasz-12, Sidło Paweł-6, Walczak Szymon-3, Jakubowski Mariusz-2, Walczak Adam-2, Sornat Piotr-1, Szczepanik Daniel-1.

W roku sprawozdawczym OSP pozyskała następujący sprzęt i wyposażenie:
Zestaw poduszek wysokociśnieniowych 8 bar SAVA, ubranie specjalne 4/S/G 2 szt. hełm strażacki 4 szt. buty strażackie 2szt. kominiarki 4 szt. rękawice strażackie 4szt. zatrzaśniki 4 szt. wąż tłoczny W-52 2 szt. prądownica turbo 1 szt.

Zarządowi jednogłośnie udzielono absolutorium za 2014rok,przyjęto plan finansowy i działalności na 2015r.