Dnia 16 marca 2013 o godzinie 17.00 rozpoczęło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Rykoszynie. Otwarcia dokonał prezes Stanisław Górski. Następnie powitał przybyłych na zebranie gości.

Przybyli do nas:

Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP, członek Zarządu Głównego Związku OSP RP, Prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP dh Ireneusz Żak

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Piekoszowie dh Dariusz Śliwa

Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach  Pan bryg. Robert Sabat

Komendant Gminny dh Marek Sorbian

Wójt Gminy Piekoszów Pan Tadeusz Krzysztof  Dąbrowa

Pełniący obowiązki Przewodniczącego Rady Gminy w Piekoszowie Pan Stanisław Kotwica

Radna Gminy Piekoszów Pani Danuta Kotwica

Sołtys Wsi Rykoszyn Waldemar Kotwica.

 

Po powitaniu nastąpiło uroczyste ślubowanie druhen i druhów ,którzy ukończyli 18-lat i postanowili pozostać w naszych szeregach.

Są to druhny i druhowie:

 

Ewelina Garbat

Karolina Grzywa

Magdalena Grzywa

Jolanta Jakubowska

Anita Lis

Magdalena Wrona

Karol Bielawski

Jakub Chojnecki

Mateusz Dzierżak

Jakub Jakubowski

Paweł Piątek

Hubert Walas

Adam Walczak

 

Ślubowanie przyjął Prezes OSP Stanisław Górski. Następnie Pan Komendant i Pan Wójt  wręczyli legitymacje członkowskie nowym członkom.

Prezes Zarządu Gminnego Dariusz Śliwa wręczył także dyplomy uznania dla druhów: Tomasza Górskiego, Krzysztofa Lotko i Marcina Skwarka za projekt szkolenia udzielania pierwszej pomocy wśród uczniów szkół naszej gminy,oraz powiatu kieleckiego i miasta Kielce.

Prezes Stanisław Górski podziękował im także za rozsławienie naszej jednostki w mediach (telewizja,radio,prasa).

Do gratulacji i podziękowań dołączył także wójt Pan Tadeusz Dąbrowa,który zadeklarował pomoc w zakupie fantomów do ćwiczeń.

Prezes Stanisław Górski podziękował za pomoc w projekcie:

Panu komendantowi Miejskiemu PSP w Kielcach

Pani Dyrektor  Pogotowia Ratunkowego w Kielcach

Dyrektorom Szkół za zainteresowanie tym projektem.

 

Po tak miłych dla nas uroczystych chwilach nastąpił dalszy ciąg zebrania. Wybrano przewodniczącego zebrania Stanisława Górkiego, protokolanta Tomasza Górskiego oraz komisję mandatową oraz komisję uchwał i wniosków. Prezes przedstawił sprawozdanie pracy Zarządu za 2012 rok, w którym przedstawił dokonania OSP w 2012 roku. W imieniu Skarbnika nieobecnego na zebraniu z przyczyn niezależnych od niego sprawozdanie finansowe przedstawił Sekretarz Tomasz Górski. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił druh Stanisław Nowak.

Walne zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej udzieliło absolutorium Zarządowi za 2012 rok i zatwierdziło plan pracy i finansowy na 2013 rok.

Przewodniczący zebrania Stanisław Górski zakończył zebranie i zaprosił na skromny poczęstunek.

W zebraniu brało udział 41 członków czynnych, 5 honorowych,14 MDP co stanowi 66,6% ogólnego stanu.