W dniu 27.02.2016 o godz.17.00 odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Rykoszynie. Otwarcia zebrania dokonał prezes Stanisław Górski który powitał przybyłych na zebranie druhny i druhów, oraz zaproszonych gości , a przybyli do nas :
1. Z-ca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego st.bryg. Stanisław Woś
2. Komendant Miejski PSP w Kielcach st.bryg. Robert Sabat
3. Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kielcach dh Ireneusz Żak
4. Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Piekoszowie dh Dariusz Śliwa
5. Wójt Gminy Piekoszów Zbigniew Piątek.
6. Proboszcz parafii w Rykoszynie ks. Tadeusz Lalewicz
7. Radny powiatu Kieleckiego Mateusz Karliński
8. Przewodnicząca KGW w Rykoszynie Grażyna Kłos
Wybrano: przewodniczącego zebrania Stanisława Górskiego, protokolanta Tomasza Górskiego, komisje: mandatową ,uchwał i wniosków oraz wyborczą.
Prezes przedstawił porządek zebrania, który został przyjęty jednogłośnie.
Na uprawnionych do głosowania zgodnie ze statutem 61 członków, obecnych było 48, co stanowi 78%.
Sprawozdanie z działalności OSP przedstawił prezes Stanisław Górski w którym mówił m.in. o tym, że:
W roku sprawozdawczym odbyło się 8 posiedzeń zarządu i 3 zebrania ogólne.
W okresie sprawozdawczym w składzie zarządu nie nastąpiły żadne zmiany.
Na posiedzenia Zarządu zapraszani byli członkowie Komisji Rewizyjnej.
Głównymi tematami posiedzeń były:
1.udział OSP w świętach strażackich, kościelnych ,państwowych i gminnych
2.zakupy sprzętu p.poż.
3.prace remontowe w remizie i wokół remizy
4.Obchody Święta strażaka.
5.Szkolenia strażaków, ćwiczenia
Członkowie OSP, którzy wyróżnili się w okresie sprawozdawczym: Jerzy Garbat, Michał Górski, Sylwester Radomski, Tomasz Górski, Stanisław Nowak, Rafał Garbat, Andrzej Nowak, Marcin Skwarek, Wiesław Jakubowski, Paweł Piątek, Hubert Walas, Stanisław Górski Wiesław Piotrowski, Grzegorz Walczak, Paweł Sidło ,Renata Garbat, Elżbieta Giemza, Elżbieta Nowak, Jolanta Piotrowska, Monika Nowak, Karolina Grzywa, Patrycja Staszewska, Anita Lis, Ewelina Garbat.

OSP w roku 2015 uczestniczyła 89 razy w akcjach ratowniczych, w tym:
w gaszeniu pożarów 69 razy udział brało 354 ratowników
w likwidacji miejscowych zagrożeń – 20 razy: 103 ratowników
– wypadki drogowe 6: 30 ratowników
– akcje powodziowe 1: 5 ratowników
– wichury 9: 44 ratowników
– inne 4: 24 ratowników
– alarmy fałszywe 2: 12 ratowników
Liczba wyjazdów poza teren gminy 5: gmina Chęciny:Miedzianka 2 wyjazdy, gmina  Łopuszno  Gnieździska -1 Michala Góra -1 Fanisławice -1
Poszkodowani w działaniach ratowniczych: 2 osoby śmiertelne, oraz 7 rannych
W akcjach ratowniczych uczestniczyli następujący druhowie/druhny Jerzy Garbat-51,Sylwester Radomski-48,Stanisław Nowak-37,Tomasz Górski -35,Grzegorz Walczak-30Andrzej Kropisz-30,Sławomir Majcherczyk -29,Marcin Skwarek-29, Rafał Garbat-27, RenataGarbat-27, Jakub Jakubowski-27, Wiesław Jakubowski-20, Jakub Chojnecki-8, Stanisław Górski-8, Paweł Piątek-7, Andrzej Nowak-6, Szymon Walczak-2, Michał Górski-2, Karolina Grzywa, Magdalena Grzywa, Patrycja Staszewska, Paweł Sidło po 1 raz.
W kursach szkoleniowych uczestniczyli następujący druhowie i druhny:
kurs podstawowy strażak ratownik: Paweł Piątek, Grzegorz Walczak, Hubert Walas,Rafał Garbat
kurs operatora sprzętu p.poż: Marcin Skwarek, Renata Garbat.
Kurs KPP: Renata Garbat ,Karolina Grzywa, Patrycja Staszewska, Marcin Skwarek, Wiesław Jakubowski, Tomasz Górski, Piotr Sornat, Daniel Reczyński, Michał Górski

Po słowach Prezesa sprawozdanie i projekt planu finansowego przedstawił skarbnik Szymon Walczak, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OSP przedstawił Paweł Kozieł

Udzielono absolutorium Zarządowi OSP: liczba głosów za 46, przeciw 2. W dyskusji zabrało głos 6 członków OSP, 7 osób zaproszonych.Tematy poruszone podczas zebrania:
Zakupu nowego samochodu, wyłożenia placu przed remizą kostką, ogrodzenia placu, szkolenia.
W 2015 roku przychody wynosiły 39477,85 zł,a wydatki 37738,85 zł

1. W roku sprawozdawczym OSP pozyskała następujący sprzęt i wyposażenie: sanie ratownictwa lodowego 1szt, buty strażackie 10 par, rękawice strażackie 6 par, hełm strażacki 1szt, kominiarki 4 szt, wąż tłoczny W-52 5szt, W-75 2szt,latarki do hełmów 18szt, tłumice teleskopowe 4szt, tłumica gumowa packa 6szt, ratowniczy 1szt, kamizelka asekuracyjna 2szt,rzutka ratownicza 2szt, lina ratownicza 2szt ,megafon 2szt, nóż ratowniczy 2szt,gwizdek 1szt, zestaw ratownictwa wodnego ABC 2szt, kask ochronny szt2, pas strażacki 2, wybijak do szyb i nóż do pasów 2szt,10 mundurów MDP, 10 dresów MDP, mundury wyjściowe (kompletne) 3 szt.
W ramach prac społecznych wykonano półki na ubrania, pomalowano lamperie w garażach, wykonano remont bramy garażowej. Zajmowaliśmy się także dystrybucją jabłek pozyskanych przez nas i sołtysa pana Waldemara Kotwicę z Agencji Rolnej. Wydaliśmy dla mieszkańców Rykoszyna, Skałki, Gałęzic i Łosienka 88 ton. Zdjęto ze stanu następujący sprzęt i wyposażenie: radiotelefon GP-340 z ładowarką, radiotelefon DP-119 z anteną samochodową, kompresor GG-360, wąż tłoczny W-52 2szt, W-75 2szt przełącznik 52/25 2szt, kurtki „MORO” 4szt, buty strażackie 2szt, beczka 200l, dystynkcje komputerowe 13szt, galon na czapkę 5szt, sznur galowy 5szt, czapka rogatywka 3szt, rękawiczki białe 3 pary

Wybrano nowy Zarząd OSP w Rykoszynie w składzie:
Prezes Stanisław Górski
Wiceprezes Andrzej Nowak
Naczelnik Jerzy Garbat
Z-ca naczelnika Stanisław Nowak
Sekretarz Tomasz Górski
Skarbnik Wiesław Piotrowski
Gospodarz Renata Garbat
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący Paweł Kozieł
Członek Adam Bernat
Członek Mariusz Jakubowski

Delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP:
– Stanisław Górski
– Andrzej Nowak
– Jerzy Garbat
– Stanisław Nowak
– Tomasz Górski
– Wiesław Piotrowski
– Renata Garbat
– Marcin Skwarek

Przedstawicieli OSP do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP :
– Stanisław Górski
– Jerzy Garbat
– Stanisław Nowak
– Tomasz Górski
– Renata Garbat

« 1 z 2 »