Wzory druków na kampanię sprawozdawczą w OSP w 2012 roku

 

Druki obowiązujące

 1. Protokol z walnego zebrania sprawozdawczego czlonkow OSP w 2012 r.
 2. Zał. nr 1 do Protokołu: Lista obecności członków OSP i MDP uprawnionych do głosowania na walnym zebraniu – 2012
 3. Zał. nr 2 do Protokołu Sprawozdanie z dzialalności OSP za rok 2012
 4. Zał. nr 3 do Protokołu Sprawozdanie finansowe OSP za rok 2012
 5. Zał. nr 3a do Protokołu Sprawozdanie Finansowe OSP prowadzącej dzialalność statutową
 6. Zał. nr 4 Raport OSP
 7. Zał. nr 5 do Protokołu Plan działalności na rok 2013
 8. Zał. nr 6 do Protokołu Uchwała nr 1 z walnego zebrania sprawozdawczego OSP
 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej OSP
 10. Lista obecności osób zaproszonych na zebranie OSP
 11. Protokół Komisji Mandatowej zebrania OSP

Druki uzupełniające

 1. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków zebrania OSP
 2. Protokół Komisji Skrutacyjnej zebrania OSP
 3. Protokół Komisji Statutowej zebrania OSP
 4. Uchwała nr 2 w sprawie zmian statutu OSP na zebraniu OSP
 5. Wykaz zmian w Statucie OSP przyjętych na zebraniu OSP