Zamówienia Publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2 0 2 1
Wersja nr 1
Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.08.2021 nr 2021/BZP 00134687/01/P
(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu […] nr […])
1
Zamawiający:
Nazwa: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RYKOSZYNIE Krajowy numer identyfikacyjny:
2 9591566062
Adres: Zacisze 2
Miejscowość: Rykoszyn Kod pocztowy: 26-065 Kraj: Polska
Adres strony internetowej: http://osprykoszyn.pl/
Adres poczty elektronicznej: osprykoszyn@gmail.com Numer telefonu kontaktowego: +48 782 421 174
Rodzaj zamawiającego:
3 Zamawiający publiczny | inny zamawiający (proszę określić) | Ochotnicza Straż Pożarna
1 Należy wypełnić w przypadku aktualizacji Planu postępowań o udzielenie zamówień.
2 Numer NIP lub REGON.
3 Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, oraz ich związki albo inny zamawiający. Należy wskazać rodzaj zamawiającego spośród następującej listy:
1) jednostka sektora finansów publicznych: organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej), organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, związek metropolitalny, jednostka
budżetowa, samorządowy zakład budżetowy, agencja wykonawcza, instytucja gospodarki budżetowej, państwowy fundusz celowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielny publiczny zakład
opieki zdrowotnej, uczelnia publiczna, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych;
2) inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
3) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2;
4) inny zamawiający (proszę określić).

 1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne
  Pozycja Planu Przedmiot zamówienia
  Przewidywany tryb albo procedura
  udzielenia zamówienia
  4
  Orientacyjna wartość
  zamówienia
  5
  Przewidywany termin wszczęcia
  postępowania
  6
  Informacje dodatkowe
  7
  Informacja na temat
  aktualizacji
  8
  1 2 3 4 5 6 7
  2 . D O S T A W Y
  1.2.1
  „Zakup średniego samochodu
  ratowniczo – gaśniczego dla
  Ochotniczej Straży Pożarnej w
  Rykoszynie”
  Zamówienie udzielane jest w trybie
  podstawowym na podstawie: art. 275
  pkt 1 ustawy
  670 000,00 PLN II kwartał
  Zamówienie jest
  odpowiednie dla MŚP:
  TAK
  Zamówienie strategiczne
  (zielone, społeczne,
  innowacyjne): NIE
  Zamówienie zastrzeżone:
  NIE
  Charakter zamówienia:
  zamówienia klasyczne
  4 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:
  1) tryb podstawowy ˗ bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy);
  2) tryb podstawowy ˗ negocjacje fakultatywne (art. 275 pkt 2 ustawy);
  3) tryb podstawowy ˗ negocjacje obligatoryjne (art. 275 pkt 3 ustawy);
  4) partnerstwo innowacyjne;
  5) negocjacje bez ogłoszenia;
  6) zamówienie z wolnej ręki;
  7) konkurs;
  8) umowa ramowa.
  5 Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.
  6 Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.
  7 Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).
  8 Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.
 2. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne
  Pozycja Planu Przedmiot zamówienia
  Przewidywany tryb albo procedura
  udzielenia zamówienia
  9
  Orientacyjna wartość
  zamówienia
  10
  Przewidywany termin wszczęcia
  postępowania
  11
  Informacje dodatkowe
  12
  Informacja na temat
  aktualizacji
  13
  1 2 3 4 5 6 7
  9 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:
  1) przetarg nieograniczony;
  2) przetarg ograniczony;
  3) negocjacje z ogłoszeniem;
  4) dialog konkurencyjny;
  5) partnerstwo innowacyjne;
  6) negocjacje bez ogłoszenia;
  7) zamówienie z wolnej ręki;
  8) konkurs;
  9) umowa ramowa;
  10) dynamiczny system zakupów.
  10 Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.
  11 Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.
  12 Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).
  13 Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.